پرسنل شرکت 

 

 

سوابق کاری پرسنل شرکت پایژه نما بنا


 

مدیر عامل : آقای مهندس وحید محمدی فر

 

سال 1375 الی 1382   : سرپرست اجرا و معاونت کارگاه ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران و سایت 2 ایران خودرو  و شرکت کتام

سال 1382 الی 1387  :  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نما بنا شهر

سال 1388 الی تاکنون : مدیر عامل شرکت پایژه سازه نما

سال 1390   تاکنون      : مدیر عامل شرکت پایژه نما بنا 


 

رئیس هیئت مدیره : خانم نفیسه زارع ، لیسانس گرافیک ، 6 سال سابقه کاری 


مدیر اجرای پروژها : آقای مهندس وحید  آموزگار

                 ، لیسانس  معماری  10  سال   سابقه کاری  

سرپرست دفتر فنی: آقای مهندس میثم نصیری ، فوق لیسانس معماری ، 7  سال سابقه کاری  


 مسئول امور قراردادها و بخش متره و برآورد: آقای مهندس شاهین خداوندی ، لیسانس عمران ، 17 سال سابقه کار 


سرپرست پروژه اهواز: آقای مهندس مزدک ظریفی ، لیسانس عمران ، 5  سال سابقه کاری 


سرپرست پروژه بهنوش ایران : آقای مهندس ذوالفقاری ، لیسانس عمران ، 8 سال سابقه کاری 


مدیر بازرگانی: آقای نوید امیر علایی ، لیسانس بازرگانی ، 18 سال سابقه کاری 


مدیر مالی: آقای بهروز ارمغان  ، لیسانس حسابداری ،21 سال سابقه کاری 


حسابدار : خانم زهرا رستمی ، لیسانس حسابداری ،  7  سال سابقه کاری 


مسئول بخش اداری : خانم حمیده افشارپور  9 سال سابقه کار 


مسئول بخش  کامپیوتر : آقای مهندس مهدی پرهام ، لیسانس کامپیوتر ، 8 سال سابقه کاری