برج آفاق

ساختمان مرکز تلفن همراه ایران
کارفرما :
حاج اقا رسولی و شرکا
مشاور و مدیریت پیمان : آقای مهندس علی اکبری صبا

اجرای سنگ خشک 4200 متر مربع
اجرای نمای شیشه ای کرتین وال 1100 متر مربع
اجرای پنجره های آلومینیومی 700 متر مربع
جمع متراژ انجام شده برابر با 6000 متر مربع