دانشگاه امیر کبیر

ترمیم و بازسازی نمای ساختمان دانشکده نساجی دانشگاه امیر کبیر

کارفرما : بخش ساختمان دانشگاه امیر کبیر

شستشوی کل نما و برداشت سطوح معیوب : 9000 متر مربع
اجرای توری و سطح رابط مناسب بوسیله چسب مخصوص (زیر سازی) 7000 متر مربع
اجرای سیمان شسته : 7000 متر مربع
اجرای فلاشینگ ها ودرزبندی های ژوینها 1200 متر

جمع متراژ کارهای اجرا شده 24200 متر