بانک استان مرکزی

پروژه ساختمان مرکزی سرپرستی بانک مسکن استان مرکزی ( اراک)
کارفرما :
شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن استان مرکزی (اراک)
مشاور : مهندسین مشاور آتک

اجرای نمای سنگ خشک بروش شیاری بالغ بر 4000 متر مربع