مسکونی-اصفهان

ساختمان مسکونی - اصفهان - سازاپی
کار فرما :
شرکت سازا پی - آقای نعمت بخش
مشاور : آقای مهندس مطیعی

سنگ خشک 4500 متر مربع