گنجینه اسناد ملی

ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران
کارفرما:
شرکت ساختمانی کتام
مشاور:مهندسین مشاور بادبند

اجرای سنگ خشک بالغ بر 10000 متر مربع
اجرای سنگ دوغابی 12000 متر مربع
اجرای شبکه فلزی نما 800 متر مربع

جمع متراژ بالغ بر 22800 متر مربع