مسکونی-قرنی

پروژه مسکونی قره نی
کارفرما :
شرکت تعاونی کارکنان دخانیات
مشاور: گروه مهندس طلایی وهمکاران

اجرای نمای سنگ خشک و دوغابی 2500متر مربع
اجرای آلومینیوم کامپوزیت 1800 متر مربع
تهیه پنجره آلومینیومی 500 متر مربع
اجرای نمای شیشه ای 100 متر مربع

جمع کار های اجرا شده 4900 متربع