مسکونی-هروی

ساختمان مسکونی میدان هروی
کارفرما :
بخش خصوصی (آقای ملکی)

نمای کامپوزیت 800 متر مربع
نمای کرتین وال شیشه ای 200 متر مربع