ساختمان کشتیرانی

پروژه ساختمان کشتیرانی
کارفرما :
شرکت کشتیرانی
مشاور : مهندسین مشاورسیس

اجرای نمای سنگ خشک و آجرنما بالغ بر 4000 متر مربع