بیمارستان مهر

بیمارستان مهر
کارفرما:
هییت مدیره بیمارستان مهر
مشاور: آقای مهندس خسروی و همکاران

اجرای سنگ خشک بمتراژ 4000 متر مربع