پارس سلولز

ساختمان پارس سلولز
کارفرما :
شرکت پارس سلولز

کامپوزیت : 200مترمربع
سنگ خشک : 200 مترمربع
نمای شیشه ای فریم لس : 100 متر مربع

جمع متراژ کارهای انجام شده : 500 متر مربع