مسکونی-پاسداران

پروژه پاسداران-هاشمیان
کارفرما:
شرکت نوآور
مشاور:آقای مهندس عمادی

اجرای سنگ خشک 2500 مترمربع
اجرای آلومینیوم کامپوزیت 1500 متر مربع
تهیه و اجرای پنجره آلومینیومی ترمال برک 800 مترمربع

جمع کارهای انجام شده 4800 متر مربع