مسکونی - نیروهوایی

ساختمان مسکونی نیروی هوایی خیابان 36/9 
کارفرما :
بخش خصوصی (آقای رامشی)

آلومینیوم کامپوزیت : 200 متر مربع
سنگ : 300 متر مربع

جمع متراژ کارهای انجام شده : 500 متر مربع