مسکونی-نیروهوایی 31

ساختمان نیروی هوایی خیابان 31/11 
کارفرما :
بخش خصوصی (آقای حسینی)

کامپوزیت : 500 مترمربع
نمای شیشه ای فریم لس : 100 متر مربع
نما سنگ : 500 متر مربع

جمع کار اجرا شده : 1100 متر مربع