جهاد کشاورزی قم

ساختمان جهاد کشاورزی استان قم

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان قم
پیمانکار مادر : شرکت فلار
مشاور : مهندسین مشاور توسعه و عمران

آلومینیوم کامپوزیت : 6000 متر مربع
نمای کرتین وال شیشه ای : 3000 متر مربع
لوور دوکی شکل : 1500 متر طول
لوور طرح خاص: 700 متر طول
شیدر بعرض 50 سانتی متر:500 مترطول
تهیه پنجرههای ترمال برک: 500 متر مربع

جمع کل عملیات اجرا شده: 12200 متر