مسکونی-بزرگراه صیاد

ساختمان مسکونی بزرگراه صیاد-هروی
کارفرما :
بخش خصوصی
نمای کامپوزیت : 1000 متر مربع
نمای سنگ : 1000 متر مربع