سپهر الکتریک

پروژه سپهر الکتریک
کا فرما شرکت سپهر الکتریک
مشاور آقای مهندس خسروی و همکاران

اجرای سنگ خشک 3700 متر مربع