ساختمان وزارت نیرو

پروژه ساختمان مرکزی وزارت نیرو
کارفرما:
وزارت نیرو
پیمانکار مادر:شرکت ساختمانی مانا
مشاور: شرکت مهندسین مشاور راز آهنگ

اجرای سنگ خشک بالغ بر 4500 متر مربع
اجرای سنگ دوغابی بالغ بر 17000 متر مربع
جمع متراژ کار انجام شده بالغ بر 21500 متر مربع