ساختمان مازی نور

ساختمان مازی نور - خیابان کیهان
کارفرما :
شرکت مازی نور
مشاور : مهندس عمادی

اجرا و مدیریت اجرای سنگ خشک و کامپوزیت : 700 متر مربع