ساختمان تولی پرس

ساختمان تولی پرس 
کارفرما :
شرکت تولی پرس
مشاور : شرکت نوآور

نمای کامپوزیت : 700 متر مربع
تهیه و نصب پنجره ها : 300 متر مربع