بیمارستان قائم رشت

پروژه بیمارستان قائم رشت
کارفرما :
شرکت گیل آذر ایرانیان
مشاور : مهندسین مشاور ایلود

اجرای دیوار 3D پانل 4000 متر مربع
اجرای سیمان کاری (شات کریت) 10000 متر مربع
اجرای نمای کامپوزیت بروش HANGING 5000 متر مربع
اجرای نمای سرامیک پرسلانی به روش VISIBEL 500 مترمربع
اجرای نمای CURTAIN WALL GLASSES نمای شیشه ای بروش FACE CAP & STEP UNIT
1000 متر مربع
نمای سنگ بروش دوغابی 3500 متر مربع
جمع متراژ اجرا شده : بالغ بر 24000 متر مربع