تصویربرداری اهواز

ساختمان تصویربرداری اهواز

کارفرما : 
پیمانکار مادر
مشاور : 

محل اجراء :  اهواز

تهیه و اجرای نمای سنگ خشک به متراژ :  200  مترمربع

تهیه و اجرای نمای سرامیک خشک به روش  ویزیبل :     180   متر مربع

تهیه و اجرای نمای کرتین وال  به روش فیس کپ:  300  متر مربع  

تهیه و اجرای تراس ( آدم رو ) با متریال استیل

تهیه و اجرای پله فرار به ارتفاع  30  مترمربع به صورت معلق با متریال استیل

تهیه و اجرای نمای چوب به صورت لوورهای خطی : 200  مترمربع

تهیه و اجرای لوور آلومینیومی دوکی شکل : 500  متر طول

تهیه و اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت : 350  متر مربع