مجتمع فرهنگی ورزشی خیریه منیری لارستان فارس

مجتمع فرهنگی ورزشی خیریه  منیری لارستان فارس

کارفرما : آقای منیری
پیمانکار مادر : 
مشاور : 

محل اجراء :  لارستان فارس

تهیه و اجرای نمای کرتین وال  به روش فیس کپ: 5000  متر مربع

تهیه و اجرای نمای سرامیک خشک به روش  ویزیبل :     3000   متر مربع

تهیه و اجرای پنجره های ترمال برک آلومینیومی  :  1500  متر مربع

 

تهیه و اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت : 2500  متر مربع