بیمارستان شهید باهنر کرمان

 

بیمارستان شهید باهنر کرمان 

کارفرما : 
پیمانکار مادر : 
مشاور : 

محل اجراء :  کرمان

تهیه و اجرای نمای شیشه ، کامپوزیت و سرامیک خشک : 11000  متر مربع