برج اطلس

برج اطلس 

کارفرما : 
پیمانکار مادر : 
مشاور : 

محل اجراء : 

تهیه و اجرای سنگ کاریهای داخلی برج : 10000  متر مربع